THE DEFINITIVE GUIDE TO พระพิฆเนศ

The Definitive Guide to พระพิฆเนศ

The Definitive Guide to พระพิฆเนศ

Blog Article

พระองค์เป็นผู้ทรงมีสติัปัญญาเหนือสามโลก ทรงเขียนคัมภีร์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

พระพิฆเนศ ทรง ได้รับการดูแลและสอนสั่งจากพระแม่อุมาเทวีอย่างใกล้ชิด จึงมีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ในทุกด้าน รวมทั้งมีความองอาจ กล้าหาญ และมีอิทธิฤทธิ์มากจนจะหาเทพใดเสมอเหมือนได้ในสามโลก มีความอ่อนน้อมและกตัญญูต่อองค์พระมารดา พระองค์จึงเป็นที่รักยิ่งของพระแม่อุมาเทวี

สิ่งที่ห้ามนำมาบูชาพระพิฆเนศเด็ดขาดคือ เนื้อสัตว์ รวมถึงขนมต่างๆ ที่มีส่วนผสมของไข่แดง เนื่องจากชาวฮินดูเชื่อว่าพระพิฆเนศทรงเสวยมังสวิรัติ จึงไม่แนะนำให้นำเนื้อสัตว์มาบูชา

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

วิธีแก้บนแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ อีกแลนด์มาร์กสำหรับสายขอพร

/ รวมวิธีไหว้พระพิฆเนศ วัน-เวลาไหน ที่ไหนดี ใช้อะไรบ้าง? พร้อมบทสวด

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง

สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง พระพิฆเนศ ประสิทธิเม

สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีอยู่บนหน้าผากของพระองค์ เหมือนพระบิดามหาเทพศิวะ  หมายถึงฤกษ์งามยามดี และพลังอำนาของจิตใจ

เบอร์โทรศัพท์นี้มีอยู่ในระบบแล้ว ปิด

หลวงปู่ทวดสุวรรณคีรี สีซาติน วัดสุวรรณคีรี

บทสวด: "โอม ศรี สะริสติ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

ด้วยความเมตตาของพระองค์ พระองค์จะยิงศรไปทำลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผู้ศรัทธากำลังเผชิญ ทำให้ทุกข์ร้อนหมดสิ้นไป

ขวานศึก แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ใช้ในการต่อสู้ในสงครามใดๆ บันดาลให้เกิดชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง

Report this page